Equations are not being displayed properly on some articles. We hope to have this fixed soon. Our apologies.

Tatrocki, P. (2006). The letter to the Benedict XVI.. PHILICA.COM Article number 20.

ISSN 1751-3030  
Log in  
Register  
  1338 Articles and Observations available | Content last updated 18 February, 15:48  
Philica entries accessed 3 644 207 times  


NEWS: The SOAP Project, in collaboration with CERN, are conducting a survey on open-access publishing. Please take a moment to give them your views

Submit an Article or Observation

We aim to suit all browsers, but recommend Firefox particularly:

The letter to the Benedict XVI.

Pawel Tatrockiconfirmed userThis person has donated to Philica (Department of Physics, Pedagogical Academy, Cracow)

Published in philoso.philica.com

Abstract
This letter in Polish is dedicated to Benedict XVI. It concerns the proposals for further reform of the Catholic Church. The English version will come soon.

Article body

Drogi Ojcze ?wi?ty!
Co my?lisz o nast?puj?cych propozycjach ustanowienia nowych ?wi?ce? kap?a?skich:
1. ?wi?cenia arcybiskupie - jak wiesz Bóg sam powo?a? Aarona na swojego arcykap?ana wi?c arcybiskup mia?by podobnie jak on zakorzenione swoje powo?anie w woli Boga samego. Skoro sakrament jest zwi?zany z wyborem to ten nowy urz?d te? powinien mie? swój w?asny. ?wi?cenia biskupie daj? pe?ni? sakramentu kap?a?stwa, ale nie daj? szczególnych charyzmatów do pe?nienia pos?ugi, o które jak pisze ?wi?ty Pawe? wszyscy wierni powinni si? osobi?cie modli?. Tutaj, ustanowione Twoj? w?adz? nowe ?wi?cenie dawa?oby arcybiskupowi np. specjalny dar proroctwa lub dar egzorcyzmów lub inne dary rozpoznane przez teologów z pos?ugi Aarona. Wi?za?oby si? to ze zmian? natury osoby, której udzielono takiego sakramentu, tak jak i kolejnych. Na Tradycj? nie ma si? co powo?ywa?, gdy? na pocz?tku Chrze?cija?stwa nie by?o jeszcze arcybiskupów, ze wzgl?du na szczup?o?? wiernych, by? przydomek prezbiter (presbiteiro), który mia? ?wi?ty Jan Ewangelista, ale jak si? wydaje mia? on odpowiednik stopnia kardyna?a.
2. Swi?cenia kardynalskie - jak wiesz Jezus przemieni? si? na Górze Tabor w towarzystwie Eliasza i Moj?esza, tak wi?c skoro nastepc? Chrystusa by? ?wi?ty Piotr to Jan i Jakub byli odpowiednikami w?a?nie Eliasza i Moj?esza. Zatem nasz Kardyna? ma w?a?nie taki odpowiednik. Zatem ?wi?cenia kardynalskie zwi?zane by?by poprzez w?adz? na tak? zmian? natury osoby, która je otrzyma?a, ?e uzdalnia?yby j? do be?po?redniej rozmowy z Bogiem jak Eliasza i Moj?esza, a ponadto osoba wy?wi?cona otrzyma?aby charyzmaty wlanej nadnaturalnej M?dro?ci jak Salomon lub znacznie wi?kszej i nadnaturalnej ?aski Pos?usze?stwa, tak ?eby nie sko?czy? tak jak Salomon czcz?cy Molocha, co wi?za?o si? z paleniem dzieci, czyli de facto kultem satanistycznym. Zatem umocniony t? ?ask? ch?tnie odda?by ?ycie za wiar?. Ponadto otrzyma?by dar ?arliwej i wytrwa?ej Mi?o?ci oraz dar t?umaczenia j?zyków oraz mówienia nimi. ?aska jest darmowa a nie wys?u?ona. W widzeniach niektórych ?wi?tych Moj?esz stoi zawsze obok Ojca ?wi?tego, wi?c jest kardyna?em, bo nie mo?e by? Ojcem ?wi?tym.
3. ?wi?cenia papieskie - Bóg sam wybra? ?wi?tego Piotra, wi?c kandydat wybrany przez kolegium kardynalskie i po oznajmieniu zgody na obj?cie urz?du mia?by ?wi?cenia papieskie poprzez w?o?enie r?k ca?ego kolegium, co by?oby znakiem jedno?ci, mi?o?ci i pos?usze?stwa kardyna?ów wobec nowej G?owy Ko?cio?a Katolickiego, jak i ca?ego ludu Bo?ego. Papie? otrzyma?by zmienion? natur? na tak?, która umo?liwia wskrzeszanie zmar?ych lub uzdrawianie beznadziejnie chorych, podobnie jak ?w. Piotr, którego Grecy chcieli obwo?a? bogiem. Zachowywa?by przy tym wszystki ?aski w dó? tak jak kardyna?. Mia?by ponadto dar spowiedzi, dog??bnego widzenia wn?trza cz?owieka i umiej?tno?ci zaradzenia jego problemom egzystencjalnym.
4. Co my?lisz o tym, ?eby zmieni? organizacyjne zasady funkcjonowania Ko?cio?a, tak, aby ju? na poziomie dekanatu lub wi?kszej parafii by? biskup? Przybli?y?oby ty hierarchi? do wiernych tak jak w dawnych wspólnotach chrze?cija?skich, gdzie by?a ogromna jedno?? mi?dzy wiernymi i hierarchi?.
5. Co my?lisz o wyborze biskupów przez wiernych lub przynajmniej aprobowaniu kandydatów do biskupstwa przez nich. Ka?dy z kandydatów musia?by pracowa? w ka?dym z dekanatów diecezji przez co najmniej trzy miesi?ce; w ka?dej z parafii dekanatu by?oby og?oszenie na mszy, ?e taki to a taki jest kandydatem do biskupstwa, pe?ni pos?ug? w takiej to a takiej parafii naszego dekanatu od do tego czasu. Ka?dy wtedy móg?by przyj?? i pozna? kandydata do biskupstwa, aby ?wiadomie na niego g?osowa?. Trwa?oby to kilka lat, ale za to Ko?ció? zna?by kandydatów oraz kandydaci diecezj? i problemy wiernych, nie s?dz? ?eby wierni ich zapomnieli, zreszt? przed wyborem mo?naby powiesi? ich zdj?cia dla przypomnienia. Jak wiesz papie?e do siódmego wieku byli wybierani przez lud Rzymu i prawie wszyscy byli ?wi?ci. W Islamie na przyk?ad nauczyciel gromadzi przy sobie uczniów, którzy post?puj? zgodnie z zasadmi wiary wyk?adanymi przez niego i s? zaanga?owani osobi?cie w jej krzewienie. Zatem takie g?osowanie mo?e przybli?y?oby wiernych do spraw Koscio?a, gdy? teraz nie czuj? si? w ogóle za nic odpowiedzialni i na nic nie maj? wp?ywu. St?d by? mo?e prawie kompletny brak zainteresowania ?yciem parafii przez przewa?aj?c? wi?kszo?? wiernych.
6. Co my?lisz o dopuszczeniu do konklawe wszystkich prze?o?onych instytutów zakonnych, ?wieckich oraz ?ycia konsekrowanego, przedstawicieli Ko?cielnych ruchów ?wieckich np. Akcji Katolickiej lub Opus Dei oraz przedstawicieli zwyk?ych wiernych? Czy Duch ?wi?ty da?by ?ask? ?arliwej mi?o?ci i troski o dobro Ko?cio?a, czyli dobro wspólne, zwyk?ym wiernym ?wieckim? Czy Królestwo Bo?e wzrasta?by bardziej w ?wiecie poprzez tak? reform?, do czego wszyscy wierni s? zobowi?zani, a Ko?ció? mamy nieustannie odnawia? zgodnie z nauk? eklezjologii?
7. Co my?lisz o mo?liwo?ci zmiany imienia chrzcielnego lub ze sakramentu bierzmowania na nowe. Nie jest to powtórzenie wa?nego sakramentu tylko moc? Twojej w?adzy, czyli Chrystusa samego, przekazanej biskupom lub prezbiterom ustanowienie nowego patrona dla osoby, która ma przed sob? zadania wymagaj?ce zmiany patrona. Np. tak jest z osobami wst?puj?cymi do zgromadze? zakonnych lub maj?cymi przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie. By?aby to wa?na mo?liwo?? dla osób powa?nie traktuj?cych swój rozwój duchowy i rozwój wiary, wszak mamy przecie? ?wi?tych obcowanie. Osoby ciesz?ce si? wysokim stopniem ?wi?to?ci mog?yby u?o?y? w?asne imi? lub nada? nowe znaczenie staremu, po zaaprobowaniu go przez biskupa diecezjalnego, tak jak to czyni? w?a?nie biskupi uk?adaj?c w?asne has?o do pos?ugi po obj?ciu urz?du biskupiego.


Information about this Article
This Article has not yet been peer-reviewed
This Article was published on 26th September, 2006 at 21:35:21 and has been viewed 6945 times.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License.
The full citation for this Article is:
Tatrocki, P. (2006). The letter to the Benedict XVI.. PHILICA.COM Article number 20.


<< Go back Review this ArticlePrinter-friendlyReport this ArticleWebsite copyright © 2006-07 Philica; authors retain the rights to their work under this Creative Commons License and reviews are copyleft under the GNU free documentation license.
Using this site indicates acceptance of our Terms and Conditions.

This page was generated in 0.3364 seconds.